Půjčovna sportovních potřeb

Pilák.cz > Rekreační areál > Půjčovna sportovních potřeb
Půjčovna sportovních potřeb

Slouží jako půjčovna sportovního vybavení (kola, koloběžky, míčové sporty, discgolf, minigolf, ping pong).

Ceník půjčovny

Ukázky kol a koloběžekPROVOZNÍ ŘÁD

Provozní doba: od 01.05. do 30.10. denně od 09.00 do 19.00

 • sportovní potřeby se zapůjčují pouze za příznivých klimatických podmínek
 • návštěvník předloží vlastní průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a zaplatí půjčovné popř. vratnou zálohu, čímž se dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu a všem ostatním souvisejícím právním předpisům
 • zástupce provozovatele předá návštěvníkovi zapůjčenou sportovní potřebu, za kterou je po dobu zapůjčení návštěvník plně odpovědný
 • sportovní potřeba se zapůjčuje pouze osobám starším 15 let (18 let)
 • při předčasném vrácení se půjčovné za nevyčerpanou dobu nevrací
 • v případě opožděného vrácení zapůjčené sportovní potřeby je návštěvník povinen uhradit rozdíl dle platného ceníku za každou i započatou hodinu nebo dle smlouvy o pronájmu
 • pronajímatel nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným a neopatrným používáním sportovních potřeb na zdraví nebo majetku návštěvníka nebo třetích osob

Povinností uživatele je zejména

 • zabránit poškození, zničení nebo odcizení zapůjčené sportovní potřeby
 • provozovatel má právo vratnou zálohu (v případě uhrazení) na úhradu vzniklé škody, která odpovídá výši poškození zapůjčené sportovní potřeby
 • uhradit celou výši pořizovací ceny sportovní potřeby, pokud byla odcizena nebo zničena ve prospěch provozovatele
 • vrátit sportovní potřebu do uplynutí smluvené doby, čistou a ve stavu přiměřeném běžnému opotřebení, které odpovídá řádnému užívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určeno
 • dodržovat bezpečností a ostatní související právní předpisy
 • seznámit se se stavem zapůjčené sportovní potřeby při jejím převzetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel
 • tento provozní řád půjčovny sportovních potřeb je platný a účinný od 1.7.2014Provozní doba

Denně
09:00-19:00

V případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků se půjčovní doba v období letních prázdnin prodlužuje do 20:00 hod., vrácení zapůjčeného vybavení je možné do 21:00 hod.


Smlouva o pronájmu
Nájemní řád